НИПИ-М Новини Новини

НИПИ-М производство на медицински легла и оборудване

  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Новини

Е-мейл Печат ПДФ

На 30.09.2013 г. ще приключи изпълнението на проект BG051PO001-2.3.02-0215 “Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ - М АД”, схема „Безопасен труд” на НИПИ - М АД. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителността на проекта бе 12 месеца. Безвъзмездната финансова помощ, която бе одобрена за осъществяване на дейностите по проекта - 124 520 лв.

Успешно бяха осъществени всички дейности, заложени в проекта:

- Анализ на състоянието и проектиране на общата организация на трудовата дейност;

- Mодернизация на технологичните съоръжения и процеси в сектор «Заваряване» в съществуващ цех, свързани с подобряване условията на труд;

- Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;

- Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на ЗБУТ съгласно  международно утвърдения стандарт OHSAS във връзка с модернизираните и обезопасени технологични съоръжения и процеси;

С осъществяването на дейностите заложени по проекта се постигнаха следните специфични цели:

1) Усъвършенства се организацията на трудовата дейност в НИПИ - М АД чрез оптимизирането на условията за използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси;

2) Създадоха се условия за намаляване на професионалните заболявания и на трудовите злополуки в НИПИ - М АД.