„НИПИ-М“ АД започва проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Министерство на енергетиката

На 19.05.2023 НИПИ-М АД започна изпълнение на проект с наименование „Енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ-М АД“ в изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0009-C01 по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, осъществявана с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП.

Безвъзмездната помощ по проекта е в размер на 162 736 евро, представляващи 100% от допустимите разходи по проекта.

Основната цел на проекта е намаляване на енергийната интензивност на индустриалните процеси в НИПИ-М АД и осигуряване на възможност за оползотворяване на отпадна топлина от изгорели газове от газова горелка на съществуваща линия за прахово боядисване.

Специфичните цели на проекта включват:

  1. Оптимизиране на процесите заваряване и пробиване на отвори чрез закупуване на ново, енергийно ефективно оборудване
  2. Намаляване на използваната енергия за производство на единица продукт
  3. Осигуряване на възможност за намаляване себестойността на произвежданите продукти
  4. Внедряване на иновативна технология за утилизиране на изгорели газове и превръщането им в използваема енергия
  5. Осигуряване на възможност за разкриване на поне 2 нови работни места
  6. Намаляване на генерираните емисии СО2 от производствените дейности в предприятието с 324,45 тона годишно
  7. Въвеждане на система за енергиен мониторинг с цел оптимизиране на използваната енергия и източниците й.
  8. Изпълнение на препоръчаните 4 мерки за енергийна ефективност в енергийния одит с цел постигане на оптимизирано използване на ресурсите и по-висока производителност и постигане на енергийни спестявания 49,32% спрямо сегашното състояние на процесите.

За постигане на горните цели ще бъде закупено високо ефективно оборудване, включващо инверторни заваръчни апарати, пробивно-фрезова машина с цифрово управление, заваръчен лазер. С особено внимание ще бъде избрана системата за утилизиране на изгорели газове, която основната стойност на проекта.

Изпълнението на дейностите ще продължи до 30.04.2024. Проектът се управлява от мениджърският екип на НИПИ-М АД.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НИПИ-М АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Запитване

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!