Новини

„НИПИ-М“ АД приключи успешно проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ Министерство на енергетиката На 21.12.2023 г. „НИПИ-М“ АД проведе събитие, закриващо проект „Енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ-М АД“ по ДБФП BGENERGY-2.003-0009-C01, процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ по ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансиран чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. На събитието присъстваха доставчици по […]

„НИПИ-М“ АД приключи успешно проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП Read More »

Оповестяване на сключени договори

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ Министерство на енергетиката След проведена процедура за „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОП 1 Инверторни заваръчни апарати със стендбай режим – 2 бр. ОП 2 Пробивно-фрезова машина със CNC управление – 1 бр. ОП 3 Система за утилизиране на изгорели

Оповестяване на сключени договори Read More »

Публична покана за определяне на изпълнител: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ Министерство на енергетиката В изпълнение на договор BGENERGY – 2.003-0009 – C01 за проект с наименование “Енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ-М АД”, финансиран по Оперативна програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност (ВЕЕЕЕС), Приоритетна ос Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините, процедура “Енергийна ефективност в

Публична покана за определяне на изпълнител: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Read More »

“NIPI-M” AD is starting a project for energy efficiency of industrial processes with the support of the Financial Mechanism of the EEA

“Renewable energy, energy efficiency, energy security” program Ministry of Energy On 19.05.2023 , NIPI-M AD started implementation of a project named “Energy efficiency and recovery at NIPI-M AD” in fulfillment of contract BGENERGY-2.003-0009-C01 under the procedure “Energy efficiency in industry”, carried out with the support of the Financial EEA mechanism. The project grant is in

“NIPI-M” AD is starting a project for energy efficiency of industrial processes with the support of the Financial Mechanism of the EEA Read More »

„НИПИ-М“ АД започва проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ Министерство на енергетиката На 19.05.2023 НИПИ-М АД започна изпълнение на проект с наименование „Енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ-М АД“ в изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0009-C01 по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, осъществявана с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП. Безвъзмездната помощ по проекта е в размер на 162 736

„НИПИ-М“ АД започва проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП Read More »

Проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

„НИПИ – М“ АД успешно защити проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Основната цел на проекта е възстановяване на предприятието от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност. В рамките на проекта предприятието предвижда закупуването на ново

Проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 Read More »